Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Kręglarska Liga Typerów" jest Karol Kęsy oraz Klub Sportowy Czarna Kula Poznań.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 1 września 2019 r. do 16 lutego 2020 r. na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
3. Celem konkursu jest popularyzacja kręglarstwa klasycznego.

§2 Definicje

1. Organizator - Karol Kęsy oraz Klub Sportowy Czarna Kula Poznań.
2. Konkurs - Kręglarska Liga Typerów, zabawa polegająca na typowaniu wyników spotkań Drużynowych Mistrzostw Polski Mężczyzn oraz Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w sezonie 2019/2020.
3. Zgłoszenie - zarejestrowanie się Uczestnika Konkursu na stornie Konkursu: typer.czarnakula.vot.pl.
4. Uczestnik Konkursu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem zdania drugiego), zarejestrowana na stronie typer.czarnakula.vot.pl. Udział w Konkursie uczestników małoletnich dopuszczalny jest jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych.

§3 Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy posiadający aktywne konto.
2. Uczestnik po Zgłoszeniu zdobywa punkty na konto, pod którym występuje w klasyfikacji. Zgłoszenia można wysyłać w trakcie trwania konkursu.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zdobycie jak największej liczby punktów, na zasadach określonych poniżej, poprzez przewidywanie wyników meczów kręglarskich rozgrywanych w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski Mężczyzn oraz Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w sezonie 2019/2020. Punkty przyznawane są po każdym meczu za prawidłowe przewidzenie jego wyniku, rezultatu spotkania lub uczestwictwo w typowaniu, na zasadach określonych w punkcie §5.
4. Każdy uczestnik może posiadać tylko jedno konto.
5. Uczestnik podczas rejestracji musi podać swoje imię i nazwisko.

§4 Przewidywanie wyników

1. Uczestnik przewiduje wynik meczu poprzez wypełnienie formularza konkursowego, podając przewidywane przez siebie wyniki poszczególnych meczów kręglarskich rozgrywanych w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski Mężczyzn oraz Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w sezonie 2019/2020. Formularz typowania poszczególnych spotkań ligowych będzie udostępniany Uczestnikom 3 tygodnie przed rozpoczęciem kolejki na stronie typer.czarnakula.vot.pl.
2. Wypełniony formularz należy wysłać do godziny 24:00 w piątek poprzedzający weekend, w którym odbywa się dany mecz (zgodnie z terminarzem PZK), którego wynik jest przewidywany. Po upływie tego czasu możliwość typowania wyniku danego meczu zostaje zablokowana. Wszelkie formularze wysłane po tym czasie, a błędnie zarejestrowane przez system (rejestrowana jest dokładna data i godzina oddania typu), będą odrzucane.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania formularza z przyczyn od niego niezależnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie treści formularza.

§5 Punktacja i klasyfikacja

1. Uczestnik otrzymuje punkty za:
a) Poprawnie przewidziany wynik - 5 pkt (np. przewidywanie: 6:2, wynik: 6:2).
b) Poprawnie przewidziane rozstrzygnięcie spotkania - 3 pkt (np. przewidywanie: 6:2, wynik: 5:3).
c) Niepoprawnie przewidziane rozstrzygnięcie spotkania, wzięcie udziału w typowaniu spotkania - 1 pkt (np. przewidywanie 6:2, wynik: 3:5).
2. Uczestnikowi nie zostaną przyznane żadne punkty w przypadku unieważnienia typów danego spotkania (patrz punkt §6.1).
3. Punkty dla danego uczestnika sumują się przez cały czas trwania Konkursu.
4. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik z największą liczbą punktów na dzień zakończenia Konkursu. W przypadku takiej samej ilości punktów u więcej niż jednego Uczestnika, Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który największą ilość razy poprawnie przewidział wynik (patrz §5.1.a). W dalszej kolejności o miejscu decyduje jak największa liczba poprawnie przewidzianych rozstrzygnięć spotkań, a następnie jak najmniejsza liczba błędnie przewidzanych rozstrzygnięć spotkań.
5.Klasyfikacja punktowa znajduje się na stronie internetowej typer.czarnakula.vot.pl.

§6 Unieważnianie typów

1. Organizator ma prawo unieważnić typy:
a) wszystkich Uczestników typujących dany mecz, w przypadku zmiany miejsca lub weekendu przewidzianego do rozegrania spotkania (zgodnie z terminarzem PZK).
b) jednego Uczestnika typującego wynik danego meczu, który wysłał formularz konkursowy i został on przyjęty przez system po zakończeniu dozwolonego czasu typowania.

§7 Nagrody

1. Konkurs ma służyć popularyzacji kręglarstwa klasycznego i dostarczać rozrywki.
2. W ramach Konkursu przewidziane są nagrody upominkowe przyznawane za pierwsze 3 miejsca w końcowej klasyfikacji.
3. Sponsorem nagród jest KS Czarna Kula Poznań.

§8 Przepisy końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej typer.czarnakula.vot.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) tylko i wyłącznie do celów niniejszego Konkursu, jak i jego kolejnych edycji.
3. W przypadku wszelkich sytuacjach nie uwzględnionych w tym regulaminie decyzję podejmuje Organizator.